Gravegruppa i Dagbladet med høy tullingfaktor

Dagbladet snur bevisst opp ned på det jeg sa når jeg ble intervjuet, fremmer usannheter om hva jeg skal ha ytret, utelater premissene for mine påstander ved at de unnlater å vise til seriøse kilder jeg har sendt journalisten – samtidig som de viser til kilder som passer deres agenda. Dette viser at Dagbladet benytter en utspekulert og uansvarlig journalistikk for å fremstille meg som en tulling – som igjen brukes for å latterliggjøre min tidligere arbeidsgiver. 

Den 5.10.2017 publiserte Dagbladet en sak med tittelen «Klimaskeptiker jobbet årevis i Norges miljøvernforbund: – Klimaendringene er basert på korrupt forskning«.

Hvordan journalistene Torgeir P. Krokfjord og Gunnar Thorenfeldt får et ansettelsesforhold til å vare i årevis – når jeg kun var ansatt i 13 måneder, kan være en indikasjon på fryktelig dårlige mattekunnskaper. I sin rette kontekst er det mer sannsynlig at målet var å grave frem mest mulig dritt om meg, dritt man håper skal skvette over på min tidligere arbeidsgiver. Kanskje tanken er at dritten fester seg proporsjonalt med lengden på ansettelsesforholdet. Årevis er i så måte perfekt – da det åpner for at leseren selv kan avgjøre lengden på ansettelsesforholdet.

Gravejournalister i Dagbladet har gravet, men hva fant de – egentlig?

Når journalistene skriver følgende i tittelen:

«- Klimaendringene er basert på korrupt forskning»

viser det hvor ivrige de er i å fremstille meg som en tulling. Jeg har aldri kommet med en slik irrasjonell påstand om klima. Hvem tror at klimaet endrer seg fordi forskere f.eks. manipulerer måledata? Er klimaet nå blitt en humørsyk bevisst organisme som lar seg påvirke av hva forskere skriver?

Dagbladet er godt informert om hva som ligger til grunn for hvorfor jeg påstår at FNs klimapanel baserer sine rapporter på korrupt forskning og manipulerte måledata, men velger å ikke oppgi mine kilder – antakelig for å høyne tullingfaktoren ytterligere.

De faktorene som bidrar mest til klimaet globalt sett, er vanndamp, solaktiviteten, kosmisk stråling, jordas hellningsvinkel og jordas bane rundt sola. I forhold til disse faktorene er CO2 i praksis neglisjerbar. CO2 er ikke er en viktig klimagass. Jorda er heller ikke inne i en periode med unaturlige endringer i klima, havnivået eller den globale temperaturen.

De som vil kan enkelt sjekke fakta om hvor korrupt «forskningen» til FNs klimapanel faktisk er. I motsetning til hva klimaalarmistene tror på (rapporter basert på forskningsjuks, manipulerte måledata og useriøse temperatur-prognoser), forholder jeg meg til seriøs forskning og ekte gravejournalistikk: The Deliberate Corruption of Climate Science, Hva styrer vårt klima?, Human Caused Global Warming – The Biggest Deception in History, Klimarealistene, og denne Nobel Laureate Smashes the Global Warming Hoax.

Ordet klimaskeptiker er et nyord som ofte blir benyttet i pressen for å tulling-forklare mennesker som ikke lar seg overbevise av FNs klimapanels og medias klimaskremsler. Ellers er ordet meningsløst – det gir ingen mening i å være skeptisk til klimaet.

Journalistene skriver at Kurt Oddekalv skal ha uttalt følgende:

«Tore skriver som en gud, men det er ikke alt han skriver som er riktig. Jeg måtte dessverre avslutte det forholdet med ham. Han er en fantastisk intelligent mann, men litt for glad i å krangle om alt mulig. Han var klimaskeptiker, sier Oddekalv.»

Lederen i NMF ringte meg våren 2016 og fortalte meg at jeg måtte slutte å skrive det jeg gjorde om FNs klimapanel på Facebook. Jeg lyttet til hva han fortalte meg, men valgte å gi blaffen i oppfordringen. Årsaken er enkel – jeg akter ikke å la meg presse til å holde kjeft om et av nåtidens største bedrag – enten det kommer fra ledelsen i Miljøpartiet De Grønne, eller fra lederen i en av norges miljøorganisasjoner. At NMF fronter klimahysteriet til FNs klimapanel, oppdaget jeg ikke før etter at mitt arbeidsforhold i NMF var avsluttet. Det er et paradoks at NMF, som i andre saker er opptatt av vitenskap og skikkelig gravejournalistikk, ikke er det i forhold til den dokumenterte klimasvindelen fra FNs klimapanel.

Hvorfor Oddekalv kaller meg en kranglefant er uvisst. Jeg har aldri vært i en krangel med han, eller noen andre jeg har jobbet for. Oddekalv (eller andre i NMF) har heller aldri klaget på noe jeg har skrevet. Ingen feil er påpekt, heller ikke i mine ytringer i forhold til det jeg skriver om FNs klimapanel. I denne konteksten kan leseren utvilsomt oppfatte det slik at jeg skal ha blitt kastet ut av NMF pga. dårlig oppførsel (kranglete) og en som skriver feil. Også her har journalistene opptrådt svært uetisk, da jeg aldri ble informert om disse ufine og usakelige karakteristikkene fra Oddekalv – og følgelig heller ingen mulighet til å kommentere dem i artikkelen.

Journalistene skriver også:

«Han ble også dømt for ærekrenkelser etter en heftig krangel med havforsker Øivind Bergh – en dom Krudtaa bedyrer at «viser at norske domstoler er korrupt»»

Journalistene burde vite at den fremstillingen er uriktig. Jeg hevdet i intervjuet at norske domstoler er korrupte, men det var med utgangspunkt i at domstolene utsteder avgjørelser og ankenekter hvor disse ikke begrunnes. At dommeren fra tingretten heller ikke har ført bevis for de påstander han fremmer i dommen er svært kritikkverdig, men det var ikke grunnlaget for mine anklager om korrupsjon.

Hvis Dagbladet mener dette er kontroversielt, kan jeg minne om at avgjørelser og ankenekter uten begrunnelser var et tema i rikspressen i 2010. I artikkelen Betryggende avgjørelse, kan man lese:

» I TO RUNDER I 2008 og 2009 endret Høyesterett i storkammer norsk rettspraksis ved å slå fast at alle som nektes ankebehandling i domstolen, har krav på en begrunnelse. Både i sivile saker og i straffesaker. En ankenektelse uten begrunnelse er i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og FNs konvensjon om menneskerettigheter (SP), mente vår øverste domstol»

I Tvisteloven paragraf 30-9, annet ledd, står fremdeles følgende:

«Dersom Høyesteretts ankeutvalg enstemmig finner det klart at anken ikke kan føre fram, kan den avvises eller forkastes uten annen begrunnelse enn det.»

At Stortinget mange år etter avsløringene om systemisk korrupsjon i norske domstoler, ikke har endret lovverket – slik at dommere og domstoler ikke «tillates» å bryte med konvensjoner i EMK og FN, viser at også Stortinget er korrupt. Men hva kan man egentlig forvente av et Storting hvor en frimurer nylig ble gjenvalgt som stortingspresident – og et Storting som misbruker norsk militært personell, jagerfly og bomber, for å terror-bombe Libya?

I følge ulike undersøkelser har visstnok norsk rettssystem høy anseelse blant landets innbyggere. Det er det inntrykket både rikspressen og norges domstoler gir leserne. Min påstand er at folk flest ikke er klar over hvor korrupte domstolene er. Hvordan kan man forstå det dersom pressen ikke er villig til å eksponere og følge opp den samme korrupsjonen?

For ordens skyld, og for om mulig å hindre at jeg blir tvangsinnlagt for mine påstander, kan det være greit å vise til hva som er den opprinnelige betydningen av ordet korrupsjon (oppdatering: Norad har endret teksten. Her er teksten slik den var når jeg skrev denne) og hva jeg legger i det samme ordet:

«I ordets opprinnelige latinske betydning er en korrupt person en som mangler integritet. Korrupsjon har altså å gjøre med uetisk oppførsel…»

Hvorfor trekker Dagbladet frem at jeg skal ha vært i en heftig krangel med Øivind Bergh? Er det relevant vedrørende mitt tidligere ansettelsesforhold i NMF? Er det relevant at Bergh er en havforsker? Mener Dagbladet at dommen er et bevis for at jeg skal ha hetset og trakasert en offentlig ansatt? Artikkelserien Dagbladet har dratt meg inn i heter Under Angrep og handler i følge dem om:

«Hets og trakassering mot offentlige ansatte øker i intensitet og omfang. Personer og organiserte miljøer mener de er i sin fulle rett til å ramme dem som gjør en jobb på vegne av samfunnet. I en serie artikler oppsøker Dagbladet personer som lever i kryssilden»

Mange har respekt for forskere. Forskere har høy utdannelse, og generelt høy anseelse blant befolkningen. Kan målet her være at leseren intuitivt skal danne seg en oppfatning av dommen – at den liksom må være korrekt fordi motparten var en havforsker? Havforskere driver da ikke med ærekrenkelser.

Har journalistene sjekket om dommen er fornuftig? Hvis den er det burde man i det minste forvente at dommeren i Sandefjord tingrett begrunnet de påstandene han benyttet for å komme frem til konklusjonen – at havforskeren har rett og at jeg har feil. Det Dagbladet burde ha gjort før de viste til den dommen, er i det minste å sjekke opp om dommeren har vist til noen beviser. Enten noe jeg har ytret, eller noe jeg har lenket til – som underbygger havforskerens påstander om at jeg skal være bl.a. en antisemitt og en høyreekstrem.

Slike beviser er det ingen som til dags dato har klart å vise til. Samme type kontroll burde Dagbladet gjøre i forhold til hva havforskeren til stadighet påstår om flere meningsmotstandere. De burde sjekke opp om de påstandene er legitime. Ingenting tyder på at en slik jobb er gjort. Hva skal man med en gravegruppe som ikke klarer, eller ikke gidder, å gjøre en slik grunnleggende og enkel kildekontroll? Fakta om hva jeg og havforskeren skal ha ytret, og i hvilken kontekst, kan man lese om i Justismordet og rettsfarsen.

Havforskeren fikk nylig 6000 kroner i bot av politiet i Bergen (anmeldelsesnr. 13630252) for å ha kastet kaffe på Kurt Oddekalv. Det kom som et resultat av at det klikket for havforskeren – etter at Oddekalv hadde påstått at Bergh var et nett-troll som ødela livene til en rekke mennesker. Personlig kan jeg skrive under på at det er lite greit å få et krav fra namsmannen på kr. 800 000 – på bakgrunn av et justismord.

Direktøren i Havforskningsinstituttet, Sissel Rogne, har en avtale med havforskeren om at han måtte slutte å være på ulike facebook-grupper. Grupper som mange raskt vil kunne forstå er arnesteder for hatretorikk og ærekrenkelser, og grupper som havforskeren har full kontroll med.

At ingen i pressen har vist interesse for justismordet jeg er utsatt for, bortsett fra å bruke dommen for å sverte meg – er en ting jeg kanskje må leve med. Men det bør være av interesse hva direktøren i Havforskningsinstituttet har uttalt om Øivind Bergh. Hun er godt informert om forskerens omfattende hets og trakasering av meningsmotstandere i det offentlige rom – bl.a. mens han jobbet for Havforskningsinstituttet. Her er noe av det direktøren sier etter at jeg fortalte at en av instituttets forskere sprer grove ærekrenkelser om meg på Internet – bl.a. med usanne påstander om at jeg skal være en antisemitt, en høyreekstrem og en eksponent for antisemittisme i Norge. Fra en telefonsamtale med Rogne den 08.11.2016:

» …Men Tore, jeg, jeg kjenner deg, og jeg kjenner Øivind Bergh og vi har hatt en veldig streng diskusjon med Øivind Bergh her, og da lovet han meg å ikke være tilstede på noen av disse Facebook-sidene mere, og hvis han nå er der igjen og i arbeidstiden, så har han, så må jeg ta den saken på nytt. Og jeg vet jo at dette her er over alle støvleskafter og jeg forstår at du er dødsfortvilet, og det hadde jeg vært også Tore, og jeg tar dette veldig alvorlig. Det vil jeg at du skal vite…»

«…hvis du sender meg nå den dokumentasjonen, så tar jeg det videre, fordi at disse tingene her har jeg hatt oppe, så hvis dette nå er på nytt igjen, så er det brutt avtaler her på havforskningsinstituttet…»

» …Ja, men vet du hva, Tore, jeg forstår deg veldig godt, og jeg må også si det, at dette er helt ødeleggende, og jeg mener også det som er veldig greit her, det er at jeg mener også at jeg kjenner deg, og jeg vet hvor absurd dette er, og jeg vet hvilket stort problem dette er, og jeg tar det dødsalvorlig, og jeg, når jeg får dette fra deg, så går jeg på banen, og jeg skal love å gjøre alt jeg kan for å beskytte deg. Jeg gremmes, jeg gremmes over dette og jeg kommer til å være din allianse i en sånn en sak, fordi at dette mener jeg er helt uakseptabelt, Tore…»

«…Og det som også er så ille her, det er jo dette her at han vant den første saken…»

Det er ikke bra å bli stemplet som antisemitt (rasist) og høyreekstrem (av en statsansatt forsker), en som driver med hets og trakasering av offentlig ansatte, en kranglefant , en som ikke vet hva man uttaler seg om, eller det å bli fremstilt som en konspirasjonsteoretiker (i norsk presse synonymt med tulling) – når det ikke er grunnlag for det.

Gravegruppa i Dagbladet har skrapt i overflaten og skapt en stråmann – klimaskeptiker-tullingen. Påstandene er omtrent en blåkopi fra artikkelen 24. juni, med unntak av at de nå har gravet frem havforsker Øivind Bergh – en forsker hvis oppførsel hans sjef gremmes over, og at de i en overskrift hevder at jeg skal ha påstått at klimaendringene er basert på korrupt forskning.

Arve Bartnes, gravesjefen i Dagbladet som var ansvarlig for artikkelserien Under Angrep, hvor mennesker feilaktig fremstilles som tullinger som driver med hets og trakasering mot offentlig ansatte, er nå ny redaksjonssjef for Innenriks i NRK Nyheter. Det gjenstår å se om Bartnes klarer å misbruke sin posisjon i NRK for å forhindre en saklig debatt om viktige temaer – og for å latterliggjøre varslere og systemkritikere.

Dersom ytringer tas ut av kontekst, eller man fremmer grove usannheter om hva andre skal ha ytret eller gjort, kan påstandene brukes til hvilket formål man måtte ønske. Et karakterdrap, latterliggjøre en miljøorganisasjon, sverte et politisk parti – eller for å gå til krig mot land man av ulike årsaker ønsker å kontrollere. Men god journalistikk eller politikk – er det ikke.

Skrevet av Tore B. Krudtaa
Programvareutvikler og redaktør av nettstedet Monsanto.NO


Mer snusk fra Dagbladet – nå for å dekke over korrupt journalistikk

Etter at jeg sendte inn krav om å få inn replikken til Dagbladet, og etter å ha ringt journalist Krokfjord og konfrontert ham med hans løgner og grove sitatfusk – kommer det enda mer grums fra gravejournalisten, redaksjonssjef Hilde Schjerve og debattsjef Martine Aurdal.

I intervjuet blir bl.a. dette sagt av Krokfjord og meg:

Torgeir Krokfjord:

«…Den relative konsensusen i etablerte forskningsmiljøer, om menneskeskapte klimaendringer – den er du uenig i?»

Hvor jeg svarer:

«… Den konsensusen du viser til […] det er ikke noe etablert forskning som står bak dette […] dette er påstander som kommer fra IPCC, og som er begrunnet med bakgrunn i forskning som er korrumpert…»

Dette påstår Krokfjord i siste angrep mot meg i Dagbladet skal bety at jeg har påstått følgende:

«- Klimaendringene er basert på korrupt forskning»

Når jeg påpeker ovenfor Krokfjord, i en ny telefonsamtale den 16.10, at det er en grov usannhet, at jeg aldri har påstått noe slikt, at det er en irrasjonell påstand som gjør at jeg fremstår som en tulling, kommer gravejournalisten med en ny irrasjonell påstand:

«Hvis du mener at ditt ståsted indikerer at du er en tulling, da må du endre ståsted»

Gravejournalisten påstår i fullt alvor at jeg må endre mening – slik at det passer med hans grove usannhet om hva jeg skal ha påstått. Slik kan det gå når man konfronterer korrupte journalister med hva de holder på med.

Stort bedre blir det ikke når Dagbladets redaksjonssjef Hilde Schjerve skal forsøke å dekke over for den korrupte journalistikken. I en epost til meg 22.10.2017 skriver hun bl.a. følgende:

«Dette er en sak som aldri har vært publisert på fronten av Dagbladet.no, Dagbladet Pluss eller i Dagbladet papir»

Hva er det for slags ansvarsfraskrivelse? Artikkelen var publisert på Dagbladet sin nettside i minst 10 dager. Den ble indeksert opp og/eller direkte eller indirekte spredd av flere søkemotorer bl.a. Google og Yahoo, av ulike nyhetsformidlere som mediemix.no, webavisen.no, nytt.phf.hu og nyhetspressen.com, en fanatisk klikk med nett-troll, og var lesbar på Dagbladets nettsider via denne lenken:

http://www.dagbladet.no/nyheter/klimaskeptikerjobbet-i-arevis-i-norges-miljovernforbund—klimaendringene-er-basert-pa-korrupt-forskning/67542560

Hun skriver også dette:

«På grunn av en teknisk feil, trolig utløst av at Krokfjord har tastet feil i skriveverktøyet, kan url-en ha blitt mulig å crawle for søkeroboter, som for eksempel Google.»

Redaksjonssjefen påstår i fullt alvor at en menneskelig feil er det samme som en teknisk svikt. Men når man sammenligner hennes påstander med hva Krokfjord selv forklarer publiseringen med – i en telefonsamtale den 16.10, blir det klart at begge forklaringene er fri fantasi:

«… en gammel link som kom ut ved en feil…»
«… på grunn av en teknisk blis…»
«… nå har vi endret systemet vårt på den måten at kodene for å publisere ting åpent, i forhold til å publisere ting bare til mellomlagring, har endret seg. Da har den her kommet ut ved en glipp…»

Redaksjonssjef Hilde Schjerve skrev også dette:

» Selv om ingenting som stod i saken var feil, og du har fått svare for deg – noe som framgår av intervjuet med Krokfjord, som du selv har tatt lydopptak av og nå delt på YouTube – så har ikke Dagbladet til hensikt å publisere noe mer enn det som er kjent fra dokumentaren 24.06.17″

Her avslører ikke bare Schjerve at hun ikke har satt seg inn i saken hun uttaler seg om, men at hun faktisk gir fullstendig blaffen i at en av deres gravejournalister (og Dagbladet) har brutt en haug med presseetiske regler. Hun forsøker å dekke over korrupsjonen med flere løgner. Jeg har da vitterlig ikke fått svare for meg i artikkelen til Krokfjord. Så hinsides enhver fornuft er svaret til Schjerve at man kan lure på om hun forstår norsk.

Etter Hilde Schjerves ansvarsfraskrivelse og replikk-nekt, blir det ny klage til «ansvarlig» redaktør John Arne Markussen. Og vipps så ser det det ut til at Dagbladet tar ansvar. Nå er ballen kastet over til debattansvarlig Martine Aurdal, som først kommer med dette svaret den 8. november:

«Hei, jeg vil gjerne publisere ditt tilsvar til saken som midlertidig ble og ikke var ment å publiseres hos oss. Du skal selvsagt få kritisere våre journalister. Men jeg må be deg ta ut det om havforsker Berg, fordi det ellers utløser samtidig imøtegåelse etter Vær varsom-plakaten. Kan du sende meg en ny versjon uten det?»

Problemet nå er at debattsjefen ikke vil at jeg skal kommentere en av de mest kritikkverdige sidene ved personangrepet fra Dagbladet. Nemlig det faktum at de benytter et opplagt justismord for å publisere nye ærekrenkelser mot meg. Gravejournalistene bruker nemlig justismordet som underlag for å påstå at jeg skal ha trakasert og hetset offentlig ansatte. Når jeg så skal tilbakevise disse irrasjonelle og uansvarlige anklagene fra Dagbladet, nektes jeg å kommentere dette på en slik måte at leseren kan forstå hva Dagbladet holder på med.

For meg er det greit at Berghs navn ikke nevnes i replikken, derfor tilbyr jeg å anonymisere nett-trollet og cyberstalker Øivind Bergh. Det resulterer i et tilsvarende irrasjonelt svar fra debattsjefen – at jeg må fjerne det som handler om Bergh. Da tilbyr jeg å anonymisere Havforskningsinstittutet og direktøren Sissel Rogne. Noe som resulterer i at det slutter å komme svar fra debattsjefen. Først når jeg sender 2. purring, hvor eposten også sendes «ansvarlig» redaktør Markussen, får jeg jeg dette svaret:

«Hei igjen, 
Vi har diskutert saken en gang til. Vi har imidlertid ikke ombestemt oss: Hvis du vil få innlegget ditt publisert hos oss, tar du ut påstandene om Bergh.»

Til tross for at Dagbladet beviselig har brutt med flere regler i Vær Varsom Plakaten, samt at de lyver grovt om faktiske forhold og mine meninger, viser de ingen vilje til å la meg få publisere et fornuftig tilsvar. Istedet koker de sammen den ene irrasjonelle bortforklaringen etter den andre. En uansvarlig og uetisk journalistikk som åpenbart får støtte av «ansvarlig» redaktør John Arne Markussen.

Bildet av Martine Aurdal ovenfor er fra landsmøtet til Arbeiderpartiet. Kan det være at debattsjefen og arbeiderparti-sympatisøren Aurdal nektet meg å publisere de sentrale avsnittene om nett-trollet Øivind Bergh – fordi Bergh er en Arbeiderparti-kollega?

Jeg har allerede varslet Dagbladet at saken vil bli tatt videre til Pressens Faglige Utvalg.

 

 

Én kommentar

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s