Nett-trollet Øivind Bergh hevder at “resultatet [av ankesaken] er opplagt”

Men hvordan samsvarer en påstand om at “resultatet er opplagt” når man leser det “rause” forlikstilbudet han og advokat Jon Wessel-Aas sendte meg kort tid etter at Agder lagmannsrett aksepterte min anke?

(Oppdatering 20.10.2017 Hør hva direktøren i Havforskningsinstituttet forteller om havforsker Øivind Bergh. Avsløringene er oppsiktsvekkende: Sissel Rogne, direktøren i Havforskningsinstituttet – om Øivind Bergh)

Som endel nå er kjent med har jeg saksøkt Øivind Bergh for grove ærekrenkelser. Etter å ha tapt saken på alle punkter i Sandefjord tingrett, og fått en dom mot meg som er feil på alle punkter, anket jeg dommen til Agder lagmannsrett.

Etter dommen har Øivind Bergh (i det senere også kjent som kaffekasteren) bl.a. uttalt følgende om anken:

“det er en vanvittig sløsing med tid og penger, og at resultatet er opplagt”

Det er ikke mange ting forskeren og jeg er enige om, men at saken er opplagt er noe jeg kan samtykke i – men da med et helt annet utgangspunkt enn dette nå beryktede nett-trollet.

De færreste er nok klar over at til tross for skråsikkerheten til Bergh i det offentlige rom, er det ting som tyder på at den samme skråsikkerheten ikke gjør seg gjeldende i forhold til den pågående ankesaken.

Kort tid etter at jeg sendte inn anken, og etter at min anke var akseptert av Agder lagmannsrett fikk jeg et forlikstilbud fra motparten hvor Bergh sier seg villig til å selv betale alle de utgiftene han har hatt i saken, samt at jeg skal slippe å betale oppreisningserstatningen på kr. 25 000,-. Tilsammen et svimlende beløp på kr. 411 838,-.

I brevet fra motparten er begrunnelsen “prosessøkonomiske grunner”. Det som benevnes som et “raust tilbud” fra motparten, og som sikkert av utenforstående også vil oppfattes som et raust tilbud, var i realiteten svært mangelfullt.

Det som manglet var bl.a. at Bergh også dekket samtlige av mine utgifter i saken, og at han innrømmet at anklagene mot meg er grunnløse. Årsaken er enkel: Jeg er slett ingen antisemitt. Jeg er ikke en som fremmer antisemittisme og er definitivt ingen eksponent for antisemittisme i norge. Jeg er ingen høyreekstrem og jeg er ingen pedofilisverter.

Jeg takket ja til forlikstilbudet men kun med en forutsetning av at han også dekket alle mine utgifter i saken, at han kom med en innrømmelse av at anklagene mot meg var grunnløse og at forliket kom til som et rettsforlik – som ble offentlig tilgjengelig.

For meg er det de grunnløse anklagene fra nett-trollet Bergh som er sakens kjerne, ikke pengene. Siden motparten ikke ville akseptere mitt rause tilbud, ble det heller ikke noe rettsforlik (saken er fremdeles til behandling hos norske domstoler ref. brev fra Høyesterett datert 1. juli 2016).

Her er en kopi av det “rause” rettsforliket fra motparten (fra 27. april 2015)

 

Her er mitt krav om hva som måtte til for at et rettsforlik skulle bli en realitet (fra 8. mai 2015)

 

Nye personangrep fra den statsansatte forskeren

I den senere tid har den aktive «forskeren» Øivind Bergh ikke ligget på latsiden. Nylig kom han med denne ublåsningen i det offentlige rom (fra 15. august 2016):


Hva får en statsansatt forsker til å holde på slik i det offentlige rom? Han er visstnok også en aktiv arbeiderpartipolitiker i Bergen. Har Arbeiderpartiet reagert på de metoder denne fyren benytter i det offentlige rom for å sverte sine meningsmotstandere? Hva med Havforskningsinstituttet. Synes Arbeiderpartiet og hans arbeidsgiver at dette er en oppførsel som sømmer seg henholdsvis en aktiv arbeiderpartipolitiker og en statsansatt forsker?

Et av vitnene som Bergh benyttet seg av under rettssaken i Sandefjord tingrett var medieviter, journalist og “magiker” John Færseth. Under rettssaken kom Færseth med en påstand om at jeg skulle ha kommentert under en bloggpost hvor det i følge Færseth skulle være noe antisemittisme. Når jeg fikk min daværende advokat til å spørre Færseth hvor den antisemittismen var å finne i bloggposten – kom det kjapt fra Færseth at han måtte ha husket feil.

Det med å “huske feil” ser visst ut til å være en gjenganger hos denne såkalte medieviteren. I en sak på Dagbladet fra 2015 påstår Færseth at det på nettsiden til Norgespartiet skulle være publisert antisemittiske tekster. Når jeg gjør Færseth oppmerksom på dette i en telefonsamtale og han har forstått at jeg etterspør bevis for denne påstanden, er hans umiddelbare reaksjon denne:

“Krudtaa, kan du gå å henge deg”

 

Færseth er visstnok medlem av frimurersekten O.T.O. Den sekten har følgende lov (motto ?):

“Gjør hva du vil skal være hele loven”

Ut fra Færseths tidligere påstander om “meningsmotstandere” og Norgespartiet i det offentlige rom, er det slett ikke utenkelig at Færseth har tatt den loven bokstavelig. Kan det være at Færseth tror at loven til frimurersekten O.T.O. står over norske lover?

Et annet vitne som Bergh benyttet seg av i tingretten var Sturla Hansen. Han var ikke snauere enn at han hevdet at Berghs påstander om meg i forhold til at jeg i følge Bergh skal være «en eksponent for denne type antisemittisme i norge«, var godt dokumentert via lenkeartikler i en artikkel Bergh hadde publisert på Dagsavisen.no/nyemeninger. Faktum er at det enten var en grov løgn, eller at Sturla Hansen kommer med påstander om faktiske forhold han ikke aner noen ting om. Hvem som helst kan sjekke fakta ved å lese «artikkelen» til Bergh (Ytre høyre med grov persontrakasering på nett), og lese lenkeartiklene. Siden jeg ikke er nevnt i lenkeartiklene, var også dette vitneutsagnet en grov usannhet.

Et tredje vitne, og et vitne som var innkalt som ekspertvitne for Bergh, var politiker og den profesjonelle «rasistjegeren» Shoaib Sultan. Sultan er ansatt ved Antirasistisk senter som ekspert på ekstremisme. I retten fremmet denne «eksperten» så mange usammenhengende og irrasjonelle påstander at vitneutsagnet i seg selv kunne dannet grunnlag for et nytt søksmål. Hvor ille det vitneutsagnet var, har jeg beskrevet i detalj i denne bloggposten. Her et eksempel på en påstand fra Sultan (under ed i Sandefjord tingrett) som viser at ekspertvitnet tydeligvis ikke aner hva han uttaler seg om:

«…Ehhh, jeg pleier å si at i i de fleste konspirasjonsteoriene, selv om de ikke starter med antisemittisme, går du langt nok bak, så havner du hos, ehhh, med, med med jødene som, som den skyldige part. Sånn at nesten alle konspirasjonsteoriene er antisemittistiske, om ikke helt fra begynnelsen av så, i hvertfall litt lenger utpå. Ehhh, og og og, Bilderberg, altså, de fleste av de som skriver om dette havner før eller siden, senere, hos ehhh, ehhh, hos jødene som ehhh, som den skyldige part…»

Hvordan kan et ekspertvitne påstå noe så irrasjonelt og selvmotsigende? Kan noe som ikke starter med antisemittisme allikevel starte med antisemittisme (og jødene som den skyldige part) bare man går lenger tilbake enn… ehhh «før starten»? Jeg skulle gjerne sett hva som ligger til grunn for en påstand om at nesten alle som skriver om Bilderberg-konferansen – «havner før eller siden hos jødene som den skyldige part».

Hvor har Sultan fått en slik ide fra, og hva i alle dager har en slik generell usann påstand å gjøre i en rettssal? Selv om påstanden til Sultan skulle hatt gyldighet, er den uansett irrelevant i forhold til min kritikk av Bilderberg og f.eks. politikere som valfarter til den konferansen. Et ønske om mer åpenhet og innsyn i hva politikere deltar i, har definitivt ikke noe med antisemittisme og jødehat å gjøre.

Hvilken Shoaib Sultan fremmet grove usannheter under ed i Sandefjord tingrett? Denne Shoaib Sultan, som forøvrig også er ansatt ved Antirasistisk Senter, og pr. dags dato er politiker i Miljøpartiet De Grønne:

ShoaibSultan17mai

Hvorfor en politiker i MDG ryggdolker et eget partimedlem på denne måten er ikke godt å si. Jeg var medlem, tillitsvalgt eller talsperson i MDG Sandefjord når Shoaib Sultan begynte å sette ut påstander ovenfor ledelsen i MDG at det skulle være noe med meg og antisemittisme. Noe Sultan selv innrømmet i Sandefjord tingrett. Hva Sultan kom med av påstander i tingretten kan du lese mer om her. Hele hans vitneutsagn er dokumentert i et en transkripsjon fra et lydopptak.

 

Er resultatet opplagt?

Både Bergh og jeg er enige om at resultatet er opplagt. Men faktum er at Bergh ikke har noenting som kan knytte meg til antisemittisme, høyreekstremisme eller de anklagene han har fremmet om meg i forhold til «pedofilisverting». Av den grunn anket jeg selvfølgelig den irrasjonelle dommen fra Sandefjord tingrett til lagmannsretten.

Spørsmålet nå er om Agder lagmannsrett gir meg muligheten til at en domstol realitetsbehandler de faktiske forhold, at relevante beviser tillates fremført i retten og at en dom kommer til som en rasjonell vurdering av bevisene som fremlegges. Så langt har lagmannsretten ikke lagt til rette for en oppklaring av saken. Å nekte meg å være selvprosederende på det grunnlaget som Agder lagmannsrett til nå har gjort er intet mindre enn et brudd på de mest grunnleggende rettigheter man har som part i en rettssak. Ved å nekte meg å være selvprosederende, nekter retten meg i praksis å bidra til at saken oppklares – altså det stikk motsatte av hva ankedomstolen er til for.

Hva er hensikten med ankedomstoler hvis ikke de samme domstolene aktivt legger til rette for å oppklare sakene?

Noen eksempler på havforsker Øivind Bergh sin opptreden i det offentlige rom (bl.a. ovenfor andre meningsmotstandere enn meg selv)

Bergh liker ikke mennesker som fremmer kritikk av vaksiner. Her omtaler bl.a. en av netthaterne en av Bergh meningsmotstandere som ei sirkelrunkende kamelfitte. Kommentaren ble bl.a. likt av Bergh, og som man kan se så mener Bergh åpenbart at vaksinekritikeren fortjener straff:

Her kommer Bergh med flere ærekrenkende påstander om medlemmene i rettssikkerhetsgruppen. Merk at Bergh aldri kommer med noen konkrete eksempler på hvem eller hva de han kritiserer skal ha gjort eller ytret. Resultatet er at svertingen da fester seg til samtlige medlemmer i rettssikkerhetsgruppen, og at det i prinsippet er opp til leseren å danne seg et bilde (ut fra leserens oppfatninger om antisemitter, høyreekstreme osv.). De fleste tar heldigvis skarp avstand fra antisemittisme og høyreekstremisme. Det er ikke urimelig å anta at retorikken til Bergh er helt bevisst, og at hensikten er å sverte hele gruppa:

Denne dagen (som Bergh forresten var innstemplet hos Havforskningsinstituttet, haglet det med svært krenkende ytringer mot medlemmene i den gruppa. Her er et eksempel til:

Metodene som Bergh benytter for å sverte sine meningsmotstandere, og med all sansynlighet også sine politiske motstandere er svært ofte det som kategoriseres som Guilt by association. Kom med en påstand om en eller annen som er helt fryktelig. Påstå at «en eller annen» er antisemitt eller høyreekstrem, for deretter å lage en kopling mellom mellom «en eller annen» og de personene som Bergh ønsker å ramme.

Til opplysning: Norgespartiet jobber for innføring av direktedemokrati og bindende folkeavstemminger, etter modell fra Sveits. Mener Bergh at direktedemokrati, hvor altså makten i større grad ligger hos folket – at det er synonymt med høyreekstremisme. Hvis det er tilfellet, betyr det i såfall at majoriteten av det norske folket er høyreekstremister – noe som for meg fremstår som svært lite trolig. Alt tyder på at Bergh her praktiserer en slags politisk vendetta mot Norgespartiet. Men det er altså fullt lovlig, og nødvendig å kritisere våre politikere – når det er grunnlag for det. Som f.eks. når noen SMS’er mellom noen få utvalgte Ap-topper førte til at hele Norge ble dratt med i aktivt folkemord i Libya, og som i etterkant resulterte i et rettmessig skrik om rettferdighet fra alternativpressen (Stoltenberg og Støre brøt Grunnloven). Det er klart at slik kritikk ikke er særlig hyggelig for hverken Arbeiderpartiet eller de personene som aktivt fikk norge med i å bombe Libya tilbake til steinalderen, men hva er demokratiet verdt hvis man ikke kan fremme slik kritikk – uten å bli stemplet som antisemitt eller høyreekstrem?

Det første alvorlige personangrepet mot Bergh ovenfor meg ble publisert januar 2013. I en artikkel Bergh publiserte på Dagsavisen.no/nyemeninger (Ytre høyre med grov persontrakasering på nett), hvor den statsansatte forskeren med sin retorikk påstår at jeg er «en eksponent for denne type antisemittisme» – altså en eksponent for antisemittisme:

Det Bergh gjør her er å sverte en rekke mennesker med påstander om «høyreekstreme» og «antisemittisme». For å gjøre det ekstra ekkelt kopler han Tore W. Tvedt og Vigrid inn i sin fortelling. Ryggmargsrefleksen til leseren gjør resten av jobben. For hvem vil vel ha noe å gjøre med rasister, høyreekstreme – og mennesker som liksom skal tenke likt som Tore W. Tvedt? De færreste gidder å sjekke opp hva de enkelte har skrevet om Bilderberg-gruppen (Utenriksministeren som bilderberg-novise blant krigsforbrytere), eller om personene har noen kopling til Tore W. Tvedt og hans psyke hjertebarn Vigrid. Hva er det f.eks. jeg skal ha skrevet, lenket til eller ytret som kvalifiserer til å stemple meg som «en eksponent for denne type antisemittisme i norge»? Svaret er enkelt: Ingenting!

I en Facebook-gruppe hvor jeg er medlem, og hvor vi diskuterer problemene med GMO (Genmodifiserte Organismer), kommer plutselig Bergh innom med denne påstanden:

I følge Bergh skal jeg visstnok være a) en antisemitt, b) en ikke-utdannet person og c) en pedofilisverter. Alle påstander er grove usannheter. Å bli kalt for en ikke-utdannet person er ikke noe jeg tar meg særlig nær av (visste forresten ikke at det å inneha en ingeniør-utdannelse fra Østfold Ingeniørhøgskole var synonymt med ikke-utdannet, men hvem vet kanskje Bergh har et horn i siden til ØIH også), men å bli stemplet som en antisemitt og en som i følge Bergh skal anklage andre for å være pedofile, er og blir svært krenkende. Igjen er dette et eksempel på hvordan Bergh går Berserk på Internet for å sverte de han ikke liker meningene til. I dette tilfellet var det for å sverte meg i en Facebook-gruppe med flere hundre medlemmer og en gruppe som alle med Facebook kunne lese hvis de ønsket.

Denne fyren, en statsansatt forsker påstår nå i det offentlige rom at jeg «er sinnsyk», og som det fremkommer av «sinnsyk-kommentaren» påstår han også at det skal være bred enighet blandt de som har fulgt rettssaken om at jeg trenger psykiatrisk hjelp. Hvem er disse «vi» som Bergh snakker om der? Kan det være noen andre enn ham selv, og et fåtall nett-troll og nettstalkere som han stadig støtter seg til? En av de aller psykeste nett-trollene som Bergh får støtte av, er nettstalkeren og nett-trollet Tor Jørgen Næss. Han har en blogg som han kaller for Tøvsugeren. Navnet er forsåvidt svært treffende – for makan til finsliping av Guilt by association og brunskvetting skal man lete lenge etter.

Når skal arbeidsgiveren til Bergh og Arbeiderpartiet ta en alvorsprat med «forskeren» og «politikeren» Bergh, som altså er samme Bergh som herjer rundt på Internet, bl.a. i arbeidstiden? Eller synes hans arbeidsgiver (staten og Havforskningsinstituttet) eller hans politiker-kollegaer i Arbeiderpartiet at dette er en grei oppførsel? En ting er sikkert og det er at det er lite som tyder på at Bergh har til hensikt å stoppe med å slenge om seg med ærekrenkelser i det offentlige rom.


Foto av Sultan er hentet fra Wikimedia.

Én kommentar

  1. PS, ikke la svina komme til ordet. Sett på «eksplisitt godkjenning» av kommentarer. Når du har gjort det, så slett denne kommentaren. De ønsker å «lure deg ut», og tåkelegge fakta. Ikke la de gjøre det …
    (Ref; Trond O. Kolby Meier)

    Liker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s