Gir bioroboter i domstolene besparelser, økt effektivitet og flere justismord?

Ved hjelp av noen irrasjonelle men effektive setninger ble anken avvist av lagmannsretten. Varsleren ble i praksis erklært for å være mentalt ustabil. Man benyttet ikke en slik konkret påstand i avvisningen, men man benyttet «kodeord» som «bragt saken ut av sporet», «kan ikke fremstille saken på en forståelig måte» og «dersom parten ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser». Kan de irrasjonelle begrunnelsene skyldes mangel på kunnskap? Kan det ligge politiske motiver bak avgjørelsen, eller kan forklaringen skyldes at man har innsatt bioroboter i norske domstoler?

Er det rasjonelt å avvise en anke ved å påstå at man ikke kan være selvprosederende? Strider ikke det med både Menneskerettsloven og sunn fornuft? Dessverre for varsleren gav begge ankeinstansene blaffen i grunnleggende menneskerettigheter. Den skandaløse injurie-dommen fra Sandefjord tingrett skulle altså bli stående.

I dommen står det bl.a. følgende:

«… På grunnlag av det samlede bevisbildet er retten av den oppfatning at NN1 var berettiget til å gi uttrykk for at NN2 fremmet antisemittiske holdninger og var høyreekstrem på grunnlag av linkingen og øvrig nettaktivitet…»

Til tross for at jeg aldri har hatt noe som helst med antisemittisme eller høyreekstremisme å gjøre, og til tross for at jeg aldri har lenket til noe slikt på Internet, er jeg via dommen i praksis dømt til å være en antisemitt og en høyreekstrem. Det første som slår meg når jeg leser dommen, er om sjikane og ryktespredning nå er blitt smittsomt, og at dommeren ble smittet av motparten under rettssaken. Om de irrasjonelle påstandene til dommeren skyldes et nytt virus, eller om det bikka litt over for dommeren i gjærningsøyeblikket vites ikke i skrivende stund. Uansett årsak, ble resultatet noen svært så fantasifulle og irrasjonelle forklaringer og begrunnelser fra en tingrettsdommer.

Hovedbevisene mot meg, var at jeg hadde lenket til en bokomtale av en vaksinekritisk bok med tittelen «Vaksinasjon – Hva er sannheten om vaksiner?», og en YouTube video hvor en amerikansk ekspert på internasjonal sikkerhetspolitikk fremmer en hypotese om at Israel og endel sionister var med å sprenge tre tårn i USA.

Om det var en kjent norsk antirasist sine påstander om at jeg i tillegg skulle være en såkalt klimafornekter, om det var min kritikk av Bilderberg-konferansen og det faktum at flere norske topp-politikere valfarter til disse møtene med hemmelig agenda, eller om det var min lenking til det skumle nettstedet Globalresearch.ca som fikk begeret til å flyte over for dommeren – vites ikke, og vil antakeligvis aldri bli oppklart. Dommere i norsk sivilrett er nemlig i den spesielle situasjonen at de selv kan dikte opp akkurat det de ønsker å skrive. Det er nemlig ingen krav til dokumentasjon.

Sandefjords-Blad fulgte opp med en artikkel rett etter dommen, hvor de påstår at jeg må tåle at mine uttalelser er antisemittiske og høyreekstreme. Dette til tross for ingen slike uttalelser eksisterer. TV2 fulgte nylig opp justismordet ved å benytte en havforsker og en såkalt Grønn Sultan i et skittent personangrep ovenfor en kjent miljøverner. Journalisten i TV2 var ikke mindre beskjeden enn at han brukte meg som en slags brekkstang for stille miljøverneren i et så dårlig lys som mulig.

Alt dette, og justismordet, kunne vært unngått dersom lagmann og hoved-dommer Reidun Wallevik samt forberedende dommer Jan Morten Olsen i Agder lagmannsrett, og 3 dommere i høyesterett hadde gjort jobben sin.

Biorobotene kommer

Lagmann Reidun Wallevik. Foto: Ørnulf Hjort-Sørensen

Siden dommere er en stor utgiftsmessig belastning for staten, og fordi flere dommere har skrevet dommer som motarbeider innføringen av den orwellianske agenda, har Høyesterett nylig innført en prøveordning hvor de lar noen 1. generasjons bioroboter utføre dommergjerningene.

Årsaken til prøveordningen er tosidig. For det første håper man at biorobotene skal bidra til en nedgang i statlige utgifter. Dommere har normalt en lang utdannelse, noe som medfører at de må lønnes høyt. En av årsakene til den lange utdannelsen er fordi det ikke lar seg gjøre å lære alle norges lover, strategi, logikk, argumentasjonsteknikk og opptaksritualet til alle landets frimurerorganisasjoner – på et par-tre år.

En biorobot derimot, trenger bare noen sekunder med opplasting av lovverket til det digitale minnet. Det sier seg selv at en «utdannelse» på noen sekunder ikke kan forsvare dommerlønninger på over 2 millioner kroner. I forsøksordningen satser man på en årslønn på 7000 kroner og 56 øre. Den er beregnet ut fra Erna Solbergs forslag på 70 kroner dagen for arbeidsledige, pluss ett risikotillegg for den effektiviserte utdannelsen, på 1 øre pr. time – minus fratrekk for all tid medgått til møter i landets frimurerlosjer.

Det andre man ønsker å teste, er hvor god kontroll man kan få med avgjørelsene til de ulike biorobotene. Den høyere rett har nemlig i en årrekke, sett at enkelte dommere har tatt seg friheter til å gi mennesker medhold i saker som er blitt klaget inn til Den Europeiske Menneskerettsdomstol (EMD). De samme egenrådige dommerne har i tillegg aktivt oppfordret mennesker som føler seg urettmessig behandlet av norske domstoler – til å klage deres saker inn for EMD. Dette er i følge den høyere rett en uting som påfører samfunnet unødvendige kostnader, og ledelsen i den høyere rett unødvendige fysiske påkjenninger.

Ledelsen i den høyeste av våre retter har i like mange år bitt av seg omtrent alt av finger- og tånegler – i ren frustrasjon over at noen få dommere og advokater faktisk tar hensyn til menneskerettsloven. En lov som norge signerte i det herrens år 1999. Som et resultat av den nevrotiske negl-gnagingen som denne dommer-og-advokat-ulydigheten har resultert i, har det følgelig medført at ledelsen der ikke har kunnet utføre sine oppgaver på en skikkelig måte.

Biorobotene rydder opp i Domstoladministrasjonen.

Etter innføringen av flere strategisk plasserte bioroboter har man kunnet observere en dramatisk nedgang i negl-gnagingen i den høyere rett. En av de umiddelbare konsekvensene var at landets høyeste jurister fikk overskudd til å sende en instruks til domstoladministrasjonen (DA). Instruksen besto i at DA umiddelbart måtte slette all informasjon som opplyste dommere, advokater og selvprosederende om at avgjørelser i Høyesterett, knyttet til menneskerettssaker, faktisk ikke er endelige – hvis de klages inn til EMD eller FNs menneskerettskomitè.

I omtrent 5 år har DA publisert følgende tekst om avgjørelser fra Høyesterett, på sine nettsider:

«Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå. Høyesterettsavgjørelser er etter Grunnloven endelige, og kan ikke ankes (unntak for saker som kan tas til Menneskerettsdomstolen (EMD) og FNs menneskerettighetskomité).«

Etter at sentralbordet i vår høyeste rett i mange år var overbelastet, som en direkte følge av at DA aktivt informerte befolkningen om muligheten til å klage, og at denne type saker faktisk ikke var endelige når de klages inn til f.eks. EMD, forsto de høyeste juristene at det måtte handles raskt for å få ned belastningen på sentralbordet. En gang sent i 2015, eller tidlig i 2016, utarbeidet man i løpet av noen mørke vinterkvelder en hemmeligstemplet instruks til DA – i norges mest respekterte losje under ledelse av Jon Wessel-Aas. Etter å ha mottatt instruksen fra den høyst respekterte frimurer-losjen, kunne endelig DA få endret teksten slik at den nå har denne ordlyden:

«Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå. Høyesterettsavgjørelser er etter Grunnloven endelige, og kan ikke ankes.»

Siden ingen norske lover er endret, og siden norge fremdeles har signert Menneskerettsloven (eller kanskje signeringen var en bløff, eller et blaff), er det et faktum at avgjørelser som er fattet i Høyesterett (i menneskerettssaker) – ikke er endelige dersom de klages inn til de aller høyeste rettene. Teksten på nettsiden til DA skulle derfor være slik (eller i det minste hatt samme betydning):

«Høyesterett er vår øverste domstol og ankeinstans for dommer avsagt av domstolene på lavere nivå. Høyesterettsavgjørelser er etter Grunnloven endelige, og kan ikke ankes (unntak for saker som kan klages til Menneskerettsdomstolen (EMD) og FNs menneskerettighetskomité).»

Om det var en biorobot i DA som var ansvarlig for å få fjernet det viktige prinsippet om at avgjørelser fra Høyesterett som kan klages inn for EMD og FNs menneskerettskomitè, faktisk IKKE er endelige – vites ikke i skrivende stund. Muligheten er absolutt til stede. Jeg holder allikevel muligheten åpen for at det hele skyldes feil i operativsystemet – enten i webserveren til DA, eller i det elektroniske minnet til bioroboten. Alternativt kan årsaken ligge i en kortslutning hos ansvarlig person i den høyere rett.

En annen innstruks man sørget for å få sendt ut, gikk ut på å sikre at man ikke opplyser mennesker som får avvist sine menneskerettssaker i Høyesterett – om at disse sakene faktisk kan klages inn til EMD eller FNs menneskerettighetskomitè. Det gjøres enkelt og greit ved å unnlate å opplyse om slike menneskerettigheter når avgjørelser sendes fra den høyere rett til de dømte.

Innføringen av bioroboter har gitt resultater

Ledelsen i den høyere rett har også nylig sett resultater fra bioroboters solide «fotarbeide» i lagmannsretten. Der går det nemlig i beintøffe juridiske sklitaklinger og frontalangrep med jernknottene først. Spesielt ovenfor selvprosederende. Nylig ble en person dømt for å ha ærekrenket en statsansatt forsker. Egentlig var det forskeren som hadde ærekrenket den som ble dømt. Men det spiller liten rolle for ledelsen i den ikke fullt så høye rett, av den enkle årsak at den dømte hadde lenket til nettsteder som ledelsen i den høyere rett, Storting og regjering har lyst i bann. Å lenke til Nyhetsspeilet.no, Globalresearch.ca, Steigan.no, YouTube.com eller andre nettsteder hvor det stilles kritiske spørsmål til f.eks. norsk våpenproduksjon, norges aktive rolle i terror-bombingen av Libya, GMO og genteknologi, vaksiner, regulative myndigheter, globalisering, FNs nye verdensorden, den offisielle forklaringsmodellen om 9/11, vannranet, TISA/TTIP, Barnevernet, Agenda 21 og Agenda 2030, FNs klimapanel, samt oppdrettsindustriens herjinger med villfisken og systematisk dyremishandling – er pr. i dag å regne som landssvik, og må følgelig straffes hardt.

Årsaken til denne holdningen fra landets domstoler er at denne type kritikk går ut over landets fremtidige inntektspotensiale og det faktum at slike landssviker-aktiviteter er svært skadelige for myndighetenes (spesielt ansatte i Utenriksdep., Nærings og handelsdep. og Finansdep.) gode relasjoner med våre allierte, vaksineprodusenter, kjemi- og GMO-industrien og ikke minst – den lukurative private bankmafiaen.

I den aktuelle saken som startet med en dom i Sandefjord tingrett, ble en varsler, i dette tilfelle en skikkelig ondskapsfull GMO-og-genteknologi kritiker – enkelt kneblet ved at bioroboten skrev en dom som snudde alt på hodet. Alle som har lest dommen (unntatt diverse nett-troll), har trodd at dommen var et resultat av solid juridisk håndtverk. Ingen er klar over at det var en biorobot som skrev dommen, og at de som sto bak prøveprosjektet helt bevisst hadde latt vær å oppdatere biorobotens minne med det ypperste innen logikk, kildekritikk, empati, etikk og moral.

Den nå etterhvert landskjente varsleren som nektet å erkjenne dommen fra tingretten, anket den sporenstreks til Agder lagmannsrett. Heldigvis hadde den høyere rett, i tide, fått utplassert flere bioroboter, som klarte å avverge anken ved å hevde at man ikke kunne være selvprosederende i sivilrett. Å være selvprosederende anses nemlig å utgjøre en fare for rikets sikkerhet av flere av landets høyere og lavere dommere.

En annen ting som førte til kortslutning for biorobotene i Agder lagmannsrett var at varsleren ønsket å vise noen videobevis i rettssaken. Disse bevisene, som med100% sikkerhet ville vist at varsleren og hans kilder, var blitt utsatt for grove usannheter, ville utvilsomt kunne bidratt til oppklaring av saken. For å bringe varsleren ut av fatning i perioden før rettssaken ble det derfor utstedt en kjennelse hvor dette sentrale videobeviset ble nektet fremført.

Når hoved-bioroboten i lagmannsretten ca.14 dager før rettssaken var berammet, fikk tilsendt et vitneutsagn fra en jøde, en visepresident i PEN International, som klart sa i fra at en video (som i følge motparten skulle være antisemittisk) ikke inneholdt noe antisemittisme – endte det med at det kortsluttet for hoved-bioroboten, som umiddelbart måtte sendes til oppgradering hos dataavdelingen i PST.

Heldigvis (for den høyeste rett) klarte PST å bytte ut de skadde komponentene, slik at hoved-bioroboten kunne få avgårde avvisningen før det ble for sent. Kun 4 dager før rettssaken var berammet klarte endelig den rehabiliterte hoved-bioroboten å få avverget en mulig rettsskandale, ved å få sendt ut en avvisning av anken – med den begrunnelse at denne varsleren ikke kunne være selvprosederende. Ved hjelp av noen effektive setninger ble varsleren i praksis erklært for å være mentalt ustabil. Man skriver ikke slikt direkte i en avvisning fra lagmannsretten, men man benytter «kodeord» som «bragt saken ut av sporet», «kan ikke fremstille saken på en forståelig måte» og «dersom parten ikke er i stand til å ivareta sine egne interesser».

Når den irrasjonelle avvisningen ble anket til den høyere rett, var det en enkel greie for ledelsen der å sende saken til de 3 høyeste biorobotene. Vhja. det nyutviklede programmet BIO-FIX var det en enkel sak å få biorobotene til å benytte seg av en standardfrase som har tatt knekken på mang en ondsinnet varsler. Standardfrasen er som følger:

«Høyesteretts ankeutvalg bemerker at utvalgets kompetanse er begrenset til å prøve om lagmannsretten har bygd på en uriktig generell lovforståelse, og om avgjørelsen er åpenbart uforsvarlig eller urimelig, jf. tvisteloven § 30-3, jf. § 29-3 tredje ledd. Utvalget finner det enstemmig klart at anken ikke kan føre frem. Anken blir derfor å forkaste i medhold av tvisteloven § 30-9 annet ledd.»

Genistreken med slike avgjørelser fra Høyesterett er at det blir komplett umulig å forstå hvorfor sakene blir avvist. Selv ikke dommerne som avviser saken kan forklare hva de bygger sine påstander på. Selv om slike «velfunderte» formuleringer resulterer i mye frustrasjon hos de selvstendig tenkende menneskene som får den slengt i trynet, sparer det den høyere rett for en masse brysomme spørsmål. Noe som igjen resulterer i ubesudlede negler på hender og tottelotter til de høye dommerne, som får mye tid til å reise til manikyr-hoteller og til overdådige cruise-ferier til øya kokaina-kabala utenfor Colombia.

Nasjonen, og spesielt den blå blå regjeringen (og samtlige av landets selvoppnevnte Bilderberg-politikere) er nemlig ikke tjent med at denne beryktede varsleren får slippe til i landets rettslokaler med sine ytringer. Varsleren var til og med så frekk at han hadde planlagt å benytte lederen i Norgespartiet, Lars Rønbeck, samt tre av landets mest beryktede vaksinekritikere (Hans Kristian Gaarder, Rolf Erik Hanssen og Sandy Lunøe), som vitner i rettssaken.

Hovedutvikleren av 1. generasjons bioroboter i Norge, Twitter-eksperten Jon Wessel-Aas, har uttalt at en slik ansamling av konspirasjonsteoretikere i samme rettslokale, ville kunne føre til uopprettelige skader på sentralnervesystemet til hoved-biorobot, og at dette i værste fall kunne føre til at hoved-biorobot måtte erstattes med en hoved-dommer uten de nødvendige hardware- og programvare-messige oppgraderingene.

Norske domstoler er ikke tjent med at mennesker som Lars Rønbeck (jobber bl.a. aktivt mot EØS-avtalen og for innføring av direktedemokrati og bindende folkeavstemninger), samt at Hans Kristian Gaarder, Rolf Erik Hanssen og Sandy Lunøe (mest kjent for å i sterke ordelag ha ødelagt for vaksineprodusentene, samt familien Stoltenberg sine investeringer i legemiddelmafiaen) – at disse får en talerstol i lagmannsretten. Det kan nemlig føre til at befolkningen kan oppfatte det slik at disse varslerne gis legitimitet og troverdighet, noe som igjen kan føre til et sammenbrudd i rikets tilstand.

Nå har denne skumle saken endelig roet seg ned. Ingen vil omtale den, og ingen tør å be den etterhvert beryktede varsleren om en uttalelse. Årsaken til at ingen tør nærme seg varsleren (og langt mindre snakke med han), er fordi alle er redde for å bli smittet av meninger som samsvarer med varlerens oppfatning om 9/11, GMO, vaksine-kritikk, og den ikke fullt så kjente banksvindelen (også kjent som historiens største og mest sofistikerte ran).

Mot slik smitte finnes det nemlig ingen vaksine. Dette til tross for at Næringsdepartementet har presset Folkehelseinstituttet og Preben Aavitsland (lederen i Epidemi.as, også kjent som pandemi-preben) i en årrekke til å utvikle en vaksine som hindrer mennesker i å utvikle selvstendige meninger, og vilje til å granske andre kilder enn kommersielle nyhetskanaler – har man så langt ikke fullt ut lykkes. En kilde har røpet at den høyere rett i ren frustrasjon har sendt flere medarbeidere til Bill og Melinda Gates Foundation, sammen med flere lastebiler. Lastebilene var ikke innholdsdeklarert for eksport og merket på forskriftsmessig måte, men endel horer og halliker skal ha rapportert på sine blogger at man kunne kjenne en eim av trykksverte når lastebilene kjørte ut av Norges Bank.

Det er ingen som med vettet i behold tror at landets elite sender lastebil-lass med riksaviser, eller dopapir med diverse universelle fredsbudskap forfattet av Lars Gule – til Bill og Melinda Gates Foundation. Noen på Stortinget ble svært ergelige over at Næringsdepartementet kunne være så frekke å gi bort gaver av dette omfanget, uten at det ble oppgitt hva det skulle brukes til. Det er også en av årsakene til at landets fremste politikere og diverse banksjefer nå presser på for å få til en lovendring i grunnloven, som forbyr penger i form av sedler og mynter. Dette for å få full kontroll med hva innbyggerne faktisk bruker pengene til. I lovforslaget er det en klausul om at denne kontrollen ikke skal gjelde de som tjener mer enn 800 000 kroner i året, samt alle politikere, dommere, advokater, alle i landets kommersielle avisredaksjoner og alle landets banksjefer, deres ansatte og deres familier, venner og venners venner – og alle som jobber i oppdrettsbransjen.

Foreløpig er visstnok den eneste virksomme «vaksinen» som er utviklet, en vaksine mot frie tanker. Den er utviklet vhja. finurlig propaganda i de kommersielle nyhetskanalene. Denne «vaksinen» har faktisk vist seg å være så effektiv, at selv ikke den politiske ledelsen har merket at de er blitt påvirket.

Spikeren i kista for denne varsleren kom bl.a. via noen ondskapsfulle artikler fra Human-Etisk Forbund, Sandefjords-Blad og nå sist via en nyhetsreportasje på TV2 – hvor en ansatt ved Havforskningsinstituttet (og en MDG politiker med kodenavnet Grønn Sultan) fremmet grove insinuasjoner om Oddekalv – i den hensikt å fremstille ham som en som har alliert seg med nazister og høyreekstreme.

For å sverte Oddekalv ytterligere hadde «ansvarlig» journalist i TV2, Finn-Ove Hågensen, diktet opp et par grove usannheter om varsleren, og mens bildet av Oddekalv og varsleren vises på TV i beste sendetid sier journalisten følgende: «Oddekalv samarbeider med folk som på grunn av sine ekstreme meninger er kastet ut av Miljøpartiet De Grønne«. I etterkant ble det kjent at journalisten ikke kunne vise til noen ekstreme meninger fra varsleren, eller legge frem noen bevis for at varsleren var kastet ut av MDG – men at han allikevel mente det var en god historie. Noen mener visstnok at denne type journalistikk kan være en god indikasjon på at bruken av bioroboter ikke bare testes ut i norske domstoler.

En kjapp telefonsamtale med utvikleren av biorobotene, Twitter-eksperten Jon Wessel-Aas, gav ikke noe klart svar på om han hadde solgt bioroboter til norske kommersielle nyhetsformidlere. Dette fordi den samtidige twittringen til Wessel-Aas gjorde det umulig å føre en normal dialog. Når vi sjekker Twitter-historikken til eksperten, og oppdager at han har Twittret mer enn 5 millioner meldinger den siste måneden, forsto vi raskt at det å få til en fornuftig samtale med ham ville være vanskeligere enn å vinne i lotto.

Når Øivind Bergh dagen derpå ble konfrontert med hans grove usannheter om Kurt Oddekalv, rant det bokstavelig talt over for forskeren, og det hele endte med at havforskeren helte varm kaffe på Oddekalv foran åpent kamera. De som kjenner til fakta i saken hevder den irrasjonelle brunskvettingen var en direkte konsekvens av mangel på rasjonelle argumenter. Til tross for den ukontrollerte kaffekastingen fra havforskeren, som nå er sett av ca 2 millioner nordmenn, mener ledelsen i den høyere rett at hendelsen kun var et engangstilfelle fra havforskeren – og at kaffekastingen skjedde fordi forskeren snublet i noen lakselus som som i panikk hadde hoppet ut av kaffe-latten rett før den ble kastet på Oddekalv.

Til neste år, regner den høyere rett med at de vil få innsatt bioroboter i alle domstoler, med unntak av ledelsen i Høyesterett, og de høyeste lederne i de ulike frimurerlosjene. Deretter var planen opprinnelig å innføre de samme endringene i Storting, Regjering og alle de kommersielle nyhetskanalenes redaksjoner, men etter en nøye overveining kom ledelsen i den høyere rett frem til at en slik endring, i de tre nevnte statsmakter – ikke var nødvendig. Årsaken var visstnok at disse allerede var lette å kontrollere, bl.a. via et utspekulert nettverk av frimurer-agenter og lobbyister. Siden bankene uansett lager så mye penger staten måtte ønske, og at det er skattebetalerne som betaler for gildet, ville dette uansett bare medført en masse ekstra arbeide som ville gå ut over planlagt ferie og avspasering for ledelsen i den høyere rett.

Den høyere rett skal visstnok, i samarbeide med flere av landets imamer, nylig ha utstedt en fatwa som går ut på at alle som har vært i kontakt, eller som kan tenkes å komme i kontakt med den dømte varsleren, må få innplantert nødvendige oppgraderinger og idømmes minst 10 timer TV-titting og riksavis-lesing pr. dag. Dette for at disse fortapte menneskene skulle få den nødvendige motgiften mot tanker som strider med offisielt vedtatte sannheter.

Den høyere rett jobber også aktivt med å få til et nært samarbeide med Motoffensiv-gruppa i Human-Etisk Forbund, som i denne sammenheng vil kunne brukes som en slags 1. linje tankepoleti ovenfor de som enda ikke har underordnet seg regimets offisielt vedtatte sannheter. Ledelsen i den høyere rett har nemlig latt seg imponere av det tankepoleti-arbeidet som Motoffensiv-gruppa har utført. De har tidligere ledd rått av Lars Gule sine ideologiske ytringer om hvordan motstandsgruppa skulle bygge opp en database hvor man skulle få svar på alle spørsmål, fra hele verden. I ettertid har man derimot forstått hva slags effekt dette kan ha på befolkningen – og har derfor vedtatt at Motoffensiv-gruppa til Human-Etisk Forbund skal få 60 milliarder årlig, i 20 år, til dette arbeidet. Innbyggerne tror det blir gratis siden det utgiftsføres via forsvarsdepartementets budsjett. De private bankene jubler, da et slikt årlig lån antakelig varsler om mer fritid, og hyppige besøk til skatteparadisene.

Siden norges domstoler samstemt mener at det å lenke til innhold på Internet, som er 100% fri for antisemittisme og høyreekstremisme – er ensbetydende med å lenke til antisemittisme og høyreekstremisme, må moralen være at alle umiddelbart må slutte å lenke til innhold på Internet. Gjør man det er veien nemlig svært kort for å bli stemplet som en landssviker, og at man på det mest groteske stemples som nazister, rasister og fascister, i landets TV-kanaler, av den kapitalstyrte pressen, av useriøse bloggere med tilknytning til Human-Etisk Forbund og av en kynisk topp-politiker i Miljøpartiet De Grønne. Linker du f.eks. til en vaffel-oppskrift i Aftenposten, er du per definisjon en antisemitt og en høyreekstrem – dette fordi flere antisemitter og høyreekstreme visstnok skal ha lest den samme oppskriften og spist de samme vaflene.

En tidligere statsminister, som nå lever i eksil for å slippe å betale skatt til moderlandet, skal visstnok en gang ha uttalt følgende: «Det er typisk norsk å være god». Til det kan det sies følgende: Det er typisk norske politikere å være gode når våre skiløpere og håndballjenter blir verdensmestere. Slike ting får nemlig de politiske endorfinene til å flyte fritt og ledig, slik at arbeidsdagen går lettere. Det er også en kjent innsidesak at sport skal prioriteres høyere i fremtiden. En befolkning som engasjerer seg i sport, enten det nå er i skiløypa, på håndball-banen, eller foran TV’ene i de tusen hjem – er en befolkning som er lett å kontrollere. Hovedprioriteringen hos landets ledende politikere er som det alltid har vært: brød og sirkus.

Veien videre

Tenk om den samme eliten og de norske biorobotene i norske domstoler hadde vist godhet ved å la vær å selge ut landet, la vær å tre internasjonale avtaler (TISA/TTIP) ned over hodene på intetanende politikere og en enda mer intetandende befolkning. Tenk hvor flott det hadde vært om dommere og enkelte advokater kvittet seg med sine digitale implantater og begynte å oppføre seg som mennesker – som gir menneskerettsloven den prioritet den fortjener, og som evner å gjøre den jobben de er satt til – nemlig å legge til rette for at de sakene de jobber med faktisk blir oppklart, samt forhindre at nasjonen selges stykkevis og delt til kapitalsterke investorer.

Det er på tide med en granskning av norsk rettsvesen. I dag fremstår bl.a. norsk sivilrett svært ofte som et dårlig gateteater hvor hoved-biorobotene praktiserer irrasjonalitet av ypperste kvalitet. Det er ikke uten grunn at frustrerte nyutdannede jurister og dommere omtaler sivilrett som bingolotto. Det er en skam for norsk rettsvesen at flere saker får en svært urettferdig avsluttning pga. inkompetente bioroboter og/eller falske vitneutsagn. Siden dommere i sivilrett ikke trenger å lese saksdokumentene på forhånd, og at de ikke trenger å vise til bevis i dommen – er det fritt frem for biorobotene å utstede justismord på løpende bånd. Siden biorobotene ikke trenger å vise til noen bevis i dommen, vil folk som leser disse dommene aldri forstå hvor irrasjonelle mange av dommene faktisk er.

Slik mange bioroboter og advokater i dag oppfører seg i norske domstoler, ved å utstede orwellianske prosesskriv, irrasjonelle dommer og avvisninger av anke – er vi på full fart inn i et fascistisk og totalitært samfunn hvor lovlydige mennesker ruineres og får sine liv ødelagt. Det er ikke et totalitært samfunn på den måten de fleste oppfatter det – altså med en diktator på toppen. Men det er et totalitært samfunn hvor det sitter mange større og mindre diktatorer i mange ulike posisjoner i samfunnet. Dette er 1. generasjons bioroboter som med stor iver gir blaffen i etikk og moral, og hvor de gang på gang bytter ut sunn fornuft og klokskap med irrasjonalitet. Om det er kunnskapsløshet, kameraderi, politisk styring eller gleden av å utøve regelrette overgrep mot landets innbyggere (sadisme) vites ikke i skrivende stund, men for de av oss som blir offer for dette orwellianske systemet – er det uansett svært ødeleggende.

Vennlig hilsen en jævla varsler
Tore B. Krudtaa

Kilder

Rettsfarsen:

Her en lenke til en detaljert beskrivelse og dokumentasjon av rettsfarsen:
Nettmobber Øivind Bergh – justismordet og rettsfarsen

Om Domstoladministrasjonens påstander om avgjørelser i Høyesterett:
Er det virkelig slik jeg påstår i denne satiren, at Domstoladministrasjonen har publisert teksten om det å anke til Strasbourg på sine Internettsider, og at saker som kan «ankes» til f.eks. Strasbourg ikke er endelige dersom de «ankes»? Her er beviset (PDF), hvor jeg viser 12 kopier av publiseringen i tidsrommet 14.12.2010 – 09.09.2015. Denne lille endringen kan faktisk få enorme negative konsekvenser for de menneskene som urettmessig får en dom mot seg.

La oss tenke oss at en person blir urettmessig dømt, og som samtidig blir idømt å betale en større pengesum. Det er ikke utenkelig at Namsmannen da krever salg av både bil og hus, for at kravet skal kunne dekkes. Men hva hvis du er urettmessig dømt? Gir det da noen mening at en avgjørelse i f.eks. Høyesterett kan klages inn til Strasbourg, men at avgjørelsen fra Høyesterett allikevel (i følge norsk rettspraksis) er endelig (og rettskraftig)? Har menneskerettsloven da noen reell verdi for de menneskene som utsettes for menneskerettsbrudd av domstolene? Hvis norske domstoler respekterer Menneskerettsloven, burde de ikke da snarest gjeninnføre den teksten som de opprinnelig hadde om det å anke til Strasbourg, men hvor de endrer teksten «anke» til «klage»?

En avgjørelse i Høyesterett burde ikke være rettskraftig før en eventuell klage til Strasbourg er avvist, eller tapt. Ut fra det jeg oppfatter i teksten som har ligget ute på DA sine nettsider i ca. 5 år, er det liten tvil om de også har oppfattet det slik. Men hvorfor er da informasjon om at avgjørelser som kan ankes til Strasbourg, ikke er endelige – nå fjernet? Er dette et utslag av egenrådighet fra DA og/eller norske domstoler? Burde ikke dine og mine menneskerettigheter her prioriteres? Vi vet det begås justismord i norge. Av den enkle grunn er det derfor viktig at norske domstoler respekterer Menneskerettsloven, og med det innser at en avgjørelse fra f.eks. Høyesterett – ikke er endelig (rettskraftig) dersom den klages til Strasbourg.

***

Satiren ovenfor ble først publisert på Dagsavisen.no/nyemeninger 1. april.
Republisert her med noen små endringer, samt litt ekstra informasjon nedenfor:

Digitalleder David Stenerud i Dagsavisen.no fjernet innlegget mandag 4. april, med følgende begrunnelse:

«Dette er en diskusjon vi ikke ønsker på Nye Meninger. Dette er et privat oppgjør og jeg foreslår at du nøyer deg med å publisere på din egen blogg og sosiale medier.»

Til det har jeg å si følgende: Det er svært trist at rikspressen, her representert ved redaksjonen i Dagsavisen, ikke evner å se at de grunnleggende problemene som belyses i denne saken – bør være av interesse både for landets journalister og for alle innbyggere som er opptatt av rettssikkerhet. Hvilke årsaker kan ligge til grunn for refuseringen? Kanskje illsinte «bioroboter» har ringt og krevet sletting. Eller kanskje en eller flere frimurere og/eller lobbyister har ringt og lagt igjen sitt fornødne hos Dagsavisens sentralbord. En ting er sikkert, ytringsfriheten har dårlige kår i dette landet.

Oppdatering etter brev med varsel om politianmeldelse fra Agder Lagmannsrett

Satiren er nå endret etter påtrykk fra Agder Lagmannsrett. De reagerte på innholdet i ingressen, og ser visst ikke ut til å klare å skille mellom satire og virkelighet. Lagmannsretten har nå varslet at de vurderer å politianmelde meg, dersom jeg ikke fjernet eller endret ingressen. De ønsker visstnok også at jeg fjerner bildet av hoved-dommer Reidun Wallevik, og hennes navn. Meg bekjent er Wallevik en offentlig person, og jeg finner det svært betenkelig at en domstol i det hele tatt kan vurdere å politianmelde noen for dette her. Jeg har nå endret ingressen og håper nå at lagmannsretten tar til fornuft. Lever vi nå i et totalitært samfunn hvor domstolene kan gjøre og kreve akkurat hva de vil? Her er kopi av brevet fra Agder lagmannsrett.

Fotnoter

Fra artikkelen Makt uten kontroll:

«…Domstolens uavhengighet i forhold til regjering og storting er hellig. Men mens både regjering og storting er underlagt andre kontrollmekanismer, blant annet offentlig debatt, kan ikke det samme sies om domstolene. Det merker vi hver gang noen forsiktig prøver å stille spørsmål ved enkeltdommere. Advokater som møter i tingretten våger ikke mene noe om dommerne. De er redde for represalier i form av at klientene deres får dårlig behandling i retten. I tillegg er det i praksis umulig å bli kvitt en dårlig dommer, de er ansatt på livstid. Vi får et system der kritikk mot dommere i praksis er umulig. Det er et alvorlig sykdomstegn for et rettssystem vi ellers liker å skryte av…»

Mer kommer etterhvert…

Reklame

2 kommentarer

  1. Jeg støtter «telefonmelding» i «På tide at noen nå begynner å granske domstolene i Norge. Der fins det ingen internkontroll, slik at eventuell korrupsjon ikke blir avdekket.»

    Se en av mine blogger: https://controversial777.blogspot.no/2011/11/message-regarding-blatant-violations-of.html – Message Regarding the Blatant Violations of My Human Rights og min sak som egentlig har løpt over 35 ÅR! Bare j*velskap!

    Liker

Legg igjen en kommentar

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s